EditionsMUMBAIPUNEKOLHAPURSANGLISATARASOLAPURAHMEDNAGARRATNAGIRISINDHUDURGGOABELGAUMNASHIK
Today SupplementAROGYA
For advertisment Email on: rupa.joshi@pudhari.co.in, For advertisment on Tomato FM 94.3 Please contact Radhika Kale on 9765566943
 PAGES 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
THANEMy MumbaiNavi MumbaiRaigadVirar-Dahanu ShuttleMy ThaneMy Raigad
Add to:   | Add to twitter |  Add to Y!MyWeb  |  Add to Facebook Complaints | Archive | Photo Gallery | Advertisement Gallery | Thumbnails | Login
 Sep 01, 2016,Thu 

                           Zoom Out  Zoom  Zoom In                       For Mobile Paper  |   
 
  
Font Problem
  
टपोरी तरुणांच्या मारहाणीत जखम पोलीस शिपाई विलास शिंदे शहीद
...
रॉबर्ट वधेरा, हुडा अडचणीत
...
कात टाकलेले टिळकनगर
...
खलनिग्रणाय ‘सौभाग्य’रक्षणाय!
...
पंडीत भिमसेन जोशींना पगारावर गाणे गाण्यास सांगू शकतो का?
...
स्ट्रेस्ड् अँसेट्स ॅनेजेंट ब्रॅन्च - 1, ुंबई 2 रा जला, दी आर्केड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, क परेड, कुलाबा, ुंबई - 400 005. दूर. : 022-22160951, 22160916, ॅस : 22154227 जाहीर इशारा सूचना आ जनतेच ाहितीसाठी सूचना देणत ेत आहे की, सिंहगड टेनिकल एजुकेशन सोसाटी, नोंदणीकृत करल : सव्र्हे क्र. 44/1, वडगाव (बुद्रुक), ऑ सिंहगड रोड, पुणे - 411 041 व प्रशासकी करल : 19/15, एरंडवणे, श्रीती खिलारे ार्ग, ऑ कर्वे ार्ग, पुणे - 411 004 ांनी भारती स्टेट बँकेकडून एकत्रितरीत रु. 45.00 कोटी (रुपे पंचेचाळीस कोटी ात्र) चे ुदत कर्ज प्राप्त केले होते व सदर ुदत कर्जातर्गत थकबाकीच पुन:प्रदानात कसूर केली आहे. सदर कर्ज श्री. ारुती निवृत्ती नवले, श्रीती सुनंदा ारुती नवले ांच हीअंतर्गत होते व खालील निर्देशित ालत्ता बँकेच नावे प्रतिभूती म्हणून तारणगहाण/गहाण होती. सदर कर्जदार व हीदारांनी तंच थकबाकीचे पुन:प्रदान करणत कसूर केली असलने सीुरिटाझेशन काद्याच अनुच्छेद 13 च उप-अनुच्छेद 13 च अटीअंतर्गत गहाणवटदार बँकेची लेखी संती प्राप्त केलविना खालील निर्देशित प्रतिभूत ालत्तेची विक्री, भाडेकरार वा अन् प्रकारे हस्तांतरण करू शकत नाही. आ जनतेस ाद्वारे इशारा देणत ेत आहे की, बँकेच लेखी संतीविना खालील निर्देशित ालत्तेसंदर्भात कोणताही व्वहार करू ने व एखादी व्ती असा व्वहार करीत असलस तो बँकेवर बंधनकारक नसेल व सदर व्वहार हा तो/ती/ ते आपल जोखी व जबाबदारीवर करतील, जकरिता खरेदीदाराविरोधात कादेशीर कारवाई करणचा आपला हक बँकेकडे राखून आहे. पुणे - 411 041, तालुका हवेली, जि. पुणे ेथील नर्‍हे, पुणे कॅम्पस, ेज 1 ेथील सिंहगड टेनिकल एजुकेशन सोसाटी ांच नावे असलेल सव्र्हे क्र. 49/2 (पार्ट नं. 1ए, 1बी, 1सी, 2ए, 2बी, 3), 53/2 (ोजापित 1 एच 95, 87 आर) अर्थात 19587 चौ. ी. क्षेत्रळाच भूखंडावरील स्थावर स्थिर ालत्तेवरील नोंदणीकृत गहाण प्रभार, तवर उभ असलेल व/वा र्निाण करावाच क्षरत संरचना, शेड्स, गोडाऊन, पॅसेजेस, जिने ांसवेत. ठिकाण : ुंबई दिनांक : 31.08.2016 सही/- प्राधिकृत अधिकारी भारती स्टेट बँक
...
ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. दाऊद दळवी यांचे निधन
...
मुंबईत ‘बाप्पा’ ब्लॉक
...
 

aa
Contact us  |  Font Problem  |  Subscription
Copyright © 2008 Pudhari
BEST VIEWED WITH 1024 x768 SCREEN RESOLUTION 
Powered by  Pudhari